«Շահան Ռ. Պէրպէրեան»ի խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն

=== Մասնագիտական ​​կարիերայ ===
=== Տնօրէնութիւն Պէրպէրեան դպրոցի ===
[[1911]] թուականին Պէրպէրեան պարտաւորէրպարտաւոր էր վերադառնալու Կոստանդուպոլիս, որպէսզիստանձնելու ըլլայհամար Պէրպէրեան դպրոցի տնօրէնը,տնօրէնին եւպաշտօնը չկարողացաւև շարունակելչէ իրըռցած շարունակել մասնագիտութիւնը։ ԵտքըԱւելի Անուշ խորացաւխորացած իրէ Հայկականհայկական մշակութային կեանքին եւ մթնոլորտին։մթնոլորտին մէջ։ Այս ժամանակ Անծանօթացած ծանօթացաւէ [[Կոմիտաս]]իին եւ իրենանոր հետ ժամանակյաճախակի անցուցզրոյցներ խօսելովունեցած է արուեստի մասին։հարցերու շուրջ։
 
[[1918]]-ին Շահան Պէրպէրեան որոշուածէրորոշած որէ ըլլայ տնօրէնըտնօրինել Ուսուցիչներու Խնամակալ ՅանձնաժողովիՅանձնաժողովը եւ մասնկից մըմասնակցել Կեդրոնական Ուսման Խորհուրդի։Խորհուրդին։ Ան յօդուածներ հրատարակեցհրատարակած թերթիներուէ թերերու մէջ։ [[1922]] թուականին Ան [[Գեղամ Գաւաֆեան]]ի, [[Վահան Թեքեան]]ի<ref>''Seven Songs from Vahan Tekeyan - Music by Schahan Berberian.'' New York, St. Vartan Press, 1981. ISBN 0-934728-05-4</ref>, [[Յակոբ ՕշակեանՕշական]]ի<ref>http://www.littlearmenia.com/html/history/detail.asp?id=212</ref> եւ ԿոսդանԿոստան Զարեանի հետ խմբագրած է Բարձրավանք Ամսաթերթըամսաթերթը, որ կը բաղկանար Արուեստէարուեստի եւ գրականութիւնէ։գրականութեան բաժիններէ։
 
[[1921]]-ին Անամուսնացած ամուսնացաւէ Դելլի ՍիրագիանիՍիրագեանի հետ, ունեցանև ունեցած է երկու մանչ զաւակ։զաւակ` ԱրտաւաստԱրտաւազդ եւ Պարետ։ Պարետ մահացաւմահացած է 20 տարեկանին ինքնամարժիինքնաշարժի արկածով, իսկ ԱրտաւաստԱրտաւազդ անցաւանցած դէպիէ Փարիզ եւ սպաղեցաւզբաղուած Արուեստով,է եւարուեստով։ Մահացած մահացաւէ 79 տարեկանին [[2002]] թուականին։
 
Պէրպէրեանի ձեռագիրերըձեռագիրները կը գտնուին Երուսաղեմի գրադարանի մէջ։
 
=== Մահ ===
Անանուն մասնակից