Աւելցուկային թիւ

Աւելցուկային թիւ՝ այն թիւն է, որու բաժանարարներու գոմարն իրմէ մեծ է: 56-ը աւելցուկային թիւ է, քանի որ անոր բաժանարարներ հանդիսացող 1, 2, 4, 7, 8, 14 եւ 28 բաժանարարներու գումարը՝ 1+2+4+7+8+14+28=64, եւ անիկա մեծ է 56-էն:

Օրինակներ Խմբագրել

Առաջին 28 աւելցուկային թիւերն են՝

 A005101  12, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 42, 48, 54, 56, 60, 66, 70, 72, 78, 80, 84, 88, 90, 96, 100, 102, 104, 108, 112, 114, 120, … .

Յատկութիւններ Խմբագրել

  • Ամենափոքր կենտ աւելցուկային թիւն է 945-ը:
  • 2-ի կամ 3-ի չբաժնուող ամենափոքր թիւն է 5391411025, պարզ բաժանարարներն են՝  A047802  5-ը, 7-ը, 11-ը, 13-ը, 17-ը, 19-ը, 23-ը, եւ 29-ը: 2005-ին Իանուչչիի ալկորիթմը կը ցուցնէ, թէ ինչպէս կարելի է գտնիլ առաջին k պարզ թիւերուն չբաժնուող աւելցուկային թիւը:[1] Եթէ A(k)-ը կը ներկայացնէ առաջին k պարզ թիւերուն չբաժնուող աւելցուկային թիւը, ապա բոլոր ε>0-երու համար մենք ունենք՝
(1-ε)(k ln k)2-ε< ln A(k)<(1+ε)(k ln k)2+ε բաւարար չափով մեծ k-ի համար:

Ծանօթագրութիւններ Խմբագրել