Գրադարան, մշակութա-լուսաւորական եւ գիտա-օժանդակ հիմնարկ մը` տպագիր արտադրանքի հասարակական օգտագործումը կազմակերպելու համար: Գրադարաններու դերն է տպագիր արտադրանքի հաւաքումը, պահպանումը, գիրքի ընթացքը, ընթերցողներուն գիրք սպասարկելը, ինչպէս նաեւ տեղեկութիւններու մատենագիտական աշխատանքը: ԽՍՀՄ-ի մէջ, ըստ նշանակութեան եւ գրքային հիմնադրամի կազմի ու աշխատանքի մեթոտին, գրադարանները կը բաժնուին երկու հիմնական տեսակի՝

  • մասսայական
  • գիտակաեւ ու մասնագիտական
Երեւանի Մատենադարան
Հայաստանի Ազգային Գրադարան

Մասսայական գրադարաններու բաժնին կը պատկանին մշակութային տնօրինական կազմին մէջ գտնուող քաղաքային ու գիւղական, ինչպէս ձեռնարկութիւններու, ակումբներու, մշակոյթի տուների գրադարանները:

Գիտական եւ մասնագիտական գրադարանները հիմնականօրէն կը սպասարկեն գիտութեան, ժողտնտնսութեան եւ մշակոյթի տարբեր ճիւղերու գիտնականներուն ու մասնագէտներուն, կ'ապահովեն բարձրագոյն եւ միջնակարգ ուսումնական հաստատութիւններու պահանջները, կը կատարեն տեղեկատու-մասնագիտական եւ գրադարանագիտութեան վերաբերեալ գիտահետազօտական աշխատանք, մեթոտական-մասնագիտական օգնութիւն ցոյց կու տան մասսայական գրադարաններուն, կը հրատարակեն մատենագիտական եւ գրադարանագիտական գրականութիւն: Գիտական գրադարաններու բաժնին մէջ կը համարուին հանրապետական, ակադեմիաներու, համալսարաններու, տարբեր ճիւղային մասնագիտացուած ձեռնարկութիւններու, ԳՀԻ-ների, բուհերու գրադարանները: Ըստ գրականութեան կազմի գրադարանները կ'ըլլան համընդհանուր, բազմաճիւղ եւ ճիւղային: Ժամանակակից գիտատեխնիկական առաջընթացի պայմաններուն մէջ գրադարաններու աշխատանքը անընդհատ կը բարդանայ: Տպագիր արտադրանքի վիթխարի աճը գրադարաններուն առաջ դրած է հսկայական թուով հրատարակութիւններու ընտրութեան, մշակման, արդիւնաւէտ պահպանման եւ ընթերցողին արագ ու ճիշդ սպասարկելու հարցեր: Գիտնականներու ու մասնագէտներու բաժնին մէջ խիստ աւելացմամբ եւ ամբողջ բնակչութեան կրթութեան մակարդակի բարձրացմամբ կը մեծանան ընթերցողներու պահանջքները գիտական գրականութեան եւ մատենագիտական տեղեկատուութեան նկատմամբ: