Տրական հոլով, գոյականի տրական հոլովը կը ցուցնէ այն առարկան «որուն բան մը կը տրուի» կը մատուցի որուն կը յանգի գործողութիւնը։

Տրական հոլովը կը պադասխանէ որուն ինչին (ինբանի) հարցումներուն։ Գիրք մը տուի Պետրոսին« հանդիպեցայ ընկերոջս Մօտեցայ գիւղին նախադասութեանց մէջ Պետրոսին ընկերոչս գիւղին գոյականները տրական հոլով են կը պատասխանենորուն (պետրոսին ընկերոջս) ինչ բանի կամ ինչին (գիւղին) հարցումներուն եւ տուի հանդիպեցայ« մօտեցայ ստորոգեալներուն լրագումն են (անուղղակի խնդիր)։ Տրական հոլովը ձեւով նման սեռականին։ Ասոնք իրարմ է զանազաներու համար պիտք է գիտնալ «որ տրականնը գոյականի լրացում չի կրնար ըլլալ» ան բայի լրացում կ՛ըլլայ։ բերուած նախադասութեանց մէջ տրական հոլովով դրուած բառերը բայց լրացում են։ Տրական հոլովի հիմնական պաշտօններն են մատուացման եւ յանգման անուղղակի խնդիրները։ Ան իր անձը նուիրեց հայրենիքին« իրերը յանձնեցի տիրոջ նախադասութեանց մէջ հայրենիքին« տիրոջը բառերը տրական հոլով են եւ մատուցման անուղղակի խնդիր։ Պիտի փարիմ շքնաղ լանջքիդ ցորեն արտով ծփուն նխադասութեան մէջ լանջքիդ բառը դրուած է տրական հոլովով եւ յանգման անուղղակի խնդիր է։ Ընթերցումը կ՛օքնէ մեր զարգացման նախադասութեան մէջ զարգացման բառը յանգման անուղղակի խնդիր է։ Տրական հոլովով կը դրուին նաեւ նախադասութեան այլ անդամներ։ Մարդ մը նստեր է քարին նախադասութեան մէջ քարին բառը գրուած է տրական հոլովով եւ տեղի պարագայ է։ Տրական հոլովով կրնայ դրուիլ նաեւ ժամանակի պարագան։