Ասիկա Azniv Stepanian մասնակիցին մեքենայիկի էջն է։