Բոլոր անոնց, որ կը գտնուին տիեզերքի միգամածութենէն անդին, ողջոյննե՜ր։