Այս մասնակիցին հաշիւը մեքենայիկ է, զոր կը գործածուի Kareyac մասնակիցի կողմէն։

Այս բազմանունութեան չարաշահում չէ, այլ մեքենայացուած կամ կիսամեքենայացուած հաշիւ է, որ կը ծառայէ բազմաթիւ էջերու մէջ կրկնուող խմբագրումները ձեռքով չկատարելու համար։
Համակարգողներ. եթէ այս մեքենայիկը սխալ աշխատանք տանի կամ որեւէ վնաս պատճառէ, կը խնդրենք արգելափակել զայն։ արգելափակել զայն։

KareyacBot (քննարկումներդրումմատյաններարգելափակել)