Յարութիւն Քհնյ. Թումայեան

Տ. Յարութիւն Քհնյ. Թումայեան, (1884) Ծնած է Ալպէստանէ եարփուղ կամ եփեսոս (Արարիսոս) գիւղը, 1884-ին։ Նախնական ուսումը ստացած է Ջէյթունի կևդրոնական վարժարանին մէջ։

Յարութիւն Քհնյ. Թումայեան
Ծնած է 1884
Մահուան վայր Նիկոսիա, Կիպրոս

կենսագրութիւնԽմբագրել

Ւր մէջ ուսումնակրթական կարողութիւնը շեշտուած ըլլալով, որպէս ասպարէզ սիրած է կրթական կևանքը, որովհևտեւ հաւատացած է սերունդներուն դաստիարակութիեան սրբազան կարևւորութեան ու աոաքելութևան։ Այս գիտակցութենէն առաջնորդուած՝ մտած է ուսուցչական կևանքի մէջ։ Յաջորդարար կրթական պաշտօններ վարած է կիլիկևան շրջանակի վարժարաններուն մկջ։ Տեղւոյն ացգայիններր, ժողովուրդր իր կրթական կարողութիւնր, վարքն ա բարքը եւ ազգային ու եկեղեցական կեանքին ու արժէքներուն կապուածաթիւնր նկատի աոնելով, զինք հրաւիրած են քահանայական կոչման։ Ան ժողովուրդին րուռն փափաքին ընդաոաջելով, ձեոնադրուած է քահանյ, 1912-ին։ քահանայական պատրաստութեան քաոասնօրեայ շրջանը լրանալէ ետք, պաշտօնավարած է Անտիոքի մէջ, 1912–1915։ Երեք տարի Անտիոքի մէջ քաՀանայագործելէ ետք, ան հրաւէր ստացած է Եգիպտոսի Հայ գաղութէն։ Փոխադրուած է Եգիպտոս եւ ժամանակ մր ետք անցած է Մերսին։ Այստևղալ երկար ժամանակ չէ պաչտօնավարած։ Ապա մէկնած է Պէյրութ ուր կարճ ժամանակաշրջան մը Քահանայագործելէ ետք, ծրագրած է տևղափոխուիլ այլ հայկական քաղութ։ Ան Ւր միտքը դրածը գործադրող եղած է։ կապեր հաստատած է կիպրոսի փոքրաթիւ հայ գաղութի պատասխանատունևրուն հէտ ևւ յաջողած է ծրագիրր իրականացնևլ։ Ւ վերջոյ, փոխադրուած է կիպրոս ու հոգևւոր հովիւ նշանակուած է Նիկոսիոյ հայ գաղութին։ Հոս վերջ զտած է իր թափաոական կևանքը։ Դժբախտաբար արխիւնևրու աղքատութեան պատճաոով միայն այս հակիրճ տեղեկութիւննևրր կարելի եղած է ունենալ իր մասին։ Հաւանական ենթաղրութիւն է որ ան իր մահկանացուն կնքած է Նիկոսիոյ մէջ[1]։

ԾանօթագրութիւններԽմբագրել

  1. Յուսիկ Ա. քնյ. Սեդրակյան, Վարք Քահանայից Բերիոյ թեմի, հ. Ա, Պոստըն, էջ 144։