Նարեկ Քհնյ. Զերենցեան

Տ. Նարեկ Քհնյ. Զերենցեան (1952), Աւազանի անանուվ Գէորգ, որդի ՅովՀաննէսի ևւ Վերժինի, ծնած է կարմուճցի ծնողքէ, Հալէպ, 1952։

Նարեկ Քհնյ. Զերենցեան

Նախնական կրթութիւնը ստացած է քաղաքի կիլիկեան ճեմարանը, զոր աւարտած Լ 1966։ Ապա, նոյն վարժարանին մէջ շարունակելով միջանակարգ եւ երկրորդական ուսումը աւարտած է 1972-ին, ստանալով պետական վկայական։

Որպէէս քաղաքացիական պարտականութիւն սուրիական բանակին ծառայած է 1974-1977։

Այնուհետեւ մտած է կեանքի ազատ ասպարէզ։ Նախ աշխատած է վաճառականի մը քով քանի մը տարի եւ ապա վարած է հաշոապահութեան պաշտօն՝ բարեկամի մը գործատեղիին մէջ մինչեւ 1985 թուական։

Իր ծնողքին կրօնասիրութիւնը զինք աոաջնորդաձ է եկեղեցի։ Ան վեց տարեկանին սկսած կ եկեղեցի յաճախել ու մաս կազմած է Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ դպրաս դասին։ Տարիներու ծաոայութեամբ, արժանացած է դպրութեան եւ ուրարակիրի աստիճաններուն։

Իր կրօնական հետագրգրութիւնը զինք մղած է Կիրակնօրեայ դպրոց։ Տարիներու հետեւողութեամբ աւարտած է եւ ստացած՝ համապատասխան վկայական։ Ան սիրած է հայ երգը եւ մաս կազմած է երգչախումրերու։ Մօտ եղած է նաեւ հայ թատրոնին։ Հետէւաձ «Աոամեան» թատէրախումբի փորձերուն ու դերակատարութիւն ըրած։ Այլ խօսքով՝ արուեստը իր սրտին մօտ եղած է։

Տարիներով եկեղեցւոյ իր ծառայութիւնը, ժամանակի ընթացքին իր մէջ կ'արթնցնէ քահանայի ձեռնադրուելու փափաքը։ Ան դիմումնագրով մը Առաջնորդ Սրբազան Հօր կը ներկայացնէ կրօնական ըլլալու իր փափաքը։

1986-ին, Աոաջնորդ Սրբազան Հօր յանձնարարարով՝ կ'ընդունուի Մեծի Տանն Կիլիկիոյ դպրեվանգի քաՀանայից դասարանը, ուր երկամեայ քահանայից դասընթացքին հետեւեւէ ետք կ'աւարտէ 1988-ին ու կը ստանայ Համապատասխան վկայական։ Ապա, կր վերադաոնայ ծննդավայր՝ ամուսնութեան Համար։

Ան կ'ընտրէ իր կեանքի րնկերը՝ օրդ. Սեդա Շագարեանը, Տ. Համազասպ Ա. քՀնյ. Շագարեանի դուստրը, եւ կը պսակուի 30 Հոկտեմբեր 1988-ին, Հալէպի Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ մէջ։

Կը բախտաւորուի երեք զաւակներով՝ Յովիկ, Յակոբ եւ Աննա։

Իր քահանայական ձեոնադրաթիւնն ու օծամը տեղի կ'ունենան Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ մէջ, 4 Դեկտեմբեր 1988, վերակոչուելով Տ. Նարեկ: Իր քահանայական պատրաստութեան քառասնօրեայ շըրջանը լրանալէն ետք, նորընծայ Տէր Նարեկ հոգեւոր հովիւ կը նշանակուի Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ, ուր իր գործակիցները կ'ըլլան Տ. Գարէգին Ա. քհնյ. Քիրազեան, Տ. Արսէն Ա. քհնյ. Սարգիսեան եւ աւելի ուշ՝ Տ. Խորէն քհնյ. Պէրթիզլեան:

Ան վարելով վարչական պաշտօններ, եղած է Կիրակնօրեայ դպրոցներու խորհուրդի անդամ եւ ատենադպիր 2 տարի՝ մէկ շրջան։ Մէկ շրջան եղած է Կրօնական Ժողովի անդամ, 1996–1997 ուսումնական տարեշրջանին կրօն ղասաւանդած է Ազգ. Հայկազեան վարժարանէն ներս։

2001 Լանջախաչ կրելու իրաւունք ստացած է Տ. Սուրէն Արգ. Գաթարոյեանի օրով, Արամ Ա. ՎեՀափաոէն, իր տարիներու ծաոայութեան Համար։

Ան սակաւախօս է եւ ունի լաւ ձայն[1]։

ԾանօթագրութիւններԽմբագրել

  1. Յուսիկ Ա. քնյ. Սեդրակյան, Վարք Քահանայից Բերիոյ թեմի, հ. Բ, Պոստըն, էջ 336։